Σκοπός μας η ενίσχυση της Έρευνας. Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καινοτομίας.

Αναδεικνύουμε καλές πρακτικές, ενισχύουμε τη συμμετοχή του επιχειρηματικού ιστού στις υποδομές και συνεργαζόμαστε με το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και τους σχετικούς φορείς παραγωγής, μεταφοράς και αξιοποίησης παραγωγικής γνώσης.


Ποιοί Είμαστε

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 01, «Ενίσχυση των μηχανισμών και των επενδύσεων των ΜμΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και Καινοτομία», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και προβλέπει τη δημιουργία και χρηματοδότηση για Τρία (3) χρόνια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα αναφέρεται σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ένας βασικός ρόλος του Κέντρου Καινοτομίας είναι η υποστήριξη με επαρκή τεκμηρίωση των διαδικασιών επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων από τα όργανα της Περιφέρειας Αττικής, όπως τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

office-4office-6
office-5office-7

Οι Υπηρεσίες Μας


Εισηγήσεις
Προτάσεις
Μελέτες
Αξιολογήσεις