Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις

Διαβάστε παρακάτω τις ποιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται προς τη δομή από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις απαντήσεις τους. Αν δεν βρείτε εδώ το θέμα που αναζητάτε χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας για να έρθετε σε άμεση επαφή μαζί μας.


Ο βασικός ρόλος του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) είναι να εξασφαλίζει την παρακολούθηση και τεκμηρίωση της εξέλιξης της δραστηριότητας Ε&Κ στην Αττική, την παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής και θεωρίας, τη συγκριτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων Ε&Α στην Περιφέρεια Αττικής και την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Το ΚΕ.Κ.Π.Α. επεξεργάζεται προτάσεις πολιτικής σε συνεργασία με ερευνητές και φορείς, οργανώνει δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού όπως θεματική και περιφερειακή τεχνολογική προοπτική διερεύνηση (technology foresight), αναπτύσσει και λειτουργεί ή εποπτεύει ψηφιακές πλατφόρμες και δίκτυα πληροφόρησης και συνεργασίας των φορέων της Αττικής σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Παράλληλα οργανώνει διαδικασίες και ενέργειες δικτύωσης και ευαισθητοποίησης, δράσεις προώθησης και δημοσιότητας για τη διεύρυνση της κοινωνικο-οικονομικής απήχησης των υποδομών έρευνας και καινοτομίας, δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας στις υποδομές, δράσεις εκπαίδευσης των χρηστών κ.λπ. Τέλος εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα σε συνεργασία με τους φορείς Ε&Τ και τις επιχειρήσεις της Αττικής που εμπίπτουν στα τρία πεδία εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) λειτουργεί σε διασύνδεση με το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και τους σχετικούς φορείς παραγωγής, μεταφοράς και αξιοποίησης παραγωγικής γνώσης και καινοτομίας, ενώ οι δραστηριότητές του συνδυάζονται με υφιστάμενες σχετικές και αντίστοιχες δραστηριότητες ερευνητικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων, με σκοπό την καλλιέργεια συνεργιών, την ανάπτυξη συμπληρωματικότητας, τη δημιουργία οικονομιών συγκέντρωσης και τη διεύρυνση της διάχυσης γνώσης και βέλτιστων πρακτικών.

Το Κέντρο υποστηρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τα όργανα της Περιφέρειας Αττικής όπως τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, διάφορες επιτροπές κ.ά., με επαρκή τεκμηρίωση και αναφορές. Επίσης, αναδεικνύει καλές πρακτικές, επεξεργάζεται προτάσεις και ενισχύει τη συμμετοχή του επιχειρηματικού ιστού στις υποδομές της Περιφέρειας.

Αποστολή του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.) είναι η προώθηση της καινοτομίας, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και η διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Σκοπός του ΚΕ.Κ.Π.Α. είναι να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Σ.Ε.Κ. και η υποστήριξή του στη διαμόρφωση στρατηγικής και στη λήψη αποφάσεων.

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) αναφέρεται σε όλους τους φορείς της Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται σε κάποιο από τα τρία πεδία εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής και εντάσσονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε. - RIS3). Παράλληλα, συμβάλλει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας καθώς και των Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) που εδρεύουν σε αυτή.

Ο θεματικός στόχος του ΚΕ.Κ.Π.Α. είναι η ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας με επενδυτική προτεραιότητα την ενδυνάμωση των υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) στην Περιφέρεια Αττικής, των κινήτρων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα Ε&Κ και την προώθηση της λειτουργίας Κέντρων Αριστείας (ΚΑ), ιδίως των ΚΑ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ, για τρία έτη.