Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) αποτελεί την Περιφερειακή Δομή Υποστήριξης της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε. – RIS3) στα τρία επιλεγμένα πεδία εξειδίκευσης για την Αττική:

  1. Δημιουργική Οικονομία
  2. Γαλάζια Οικονομία
  3. Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών

 

Βασικοί Στόχοι:

  • Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και τη συνεχή λειτουργία Διαδικασιών Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.
  • Ενίσχυση της διασύνδεσης επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με προτεραιότητα την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων.
  • Εστίαση της Ε&Κ των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις ευκαιρίες που αναδεικνύει η Π.Σ.Ε.Ε.
  • Υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.) στη διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής, τη λήψη αποφάσεων και στην εν γένει λειτουργία του.